Facebook, Google and suspicious callers try to stop Ole Dammegård’s lecture

Unknown callers try and succeed in stopping Ole Dammegård’s lecture while Facebook shuts down pages promoting the lectures.

Unknown callers try and succeed in stopping Ole Dammegård’s lecture while Facebook shuts down pages promoting the lectures. That’s what Johnny “Cash” Smith says, who organizes Dammegård’s tours. Despite the resistance, the tours are a success. Soon Dammegård will return to Sweden.

Ole Dammegård has grown to become one of the West’s most sought after speakers. Dammegård has been rewarded with the “Prague Peace Prize” and he talks about state terrorism, shadow governments and about death patrols that eliminate threats against the power elite’s agendas.

Dammegård began around 1980 to investigate the murders of John F. Kennedy, Martin Luther King and Robert F. Kenndy, which later led to the Olof Palme case and the Estonia disaster. During this extremely time-consuming work, very serious information emerged about how society is governed.

Dammegård believes that terrorist acts outside the world rarely indicate religiously motivated violence. Instead, it is usually about state terrorism. He says scaring is a very old principle that has been used throughout history to gain control over populations. The result of created terror and “false flags” is that citizens of pure fear therefore both demand and accept increased control in society.

Subtle hints

Given Dammegård’s influence through his books and lectures, it is no wonder that he is offered resistance. When NewsVoice met Dammegård in Stockholm in 2015, he talked about one of the reasons why he chose to leave Sweden was about two of his close friends among the so-called private teams dying under mysterious circumstances. He also got an unwanted and unpleasant home visit.

The signs that he was unwanted in Sweden and that there was a real threat picture directed at him were clearly evident. The murder of Olof Palme and the Estonia disaster are Swedish affairs and the official versions should not be disrupted, is an interpretation of these “signs”, or as Palmermord’s first investigative leader Hans Holmér said shortly after the alleged murder:

“If the true truth ever comes, it will shake the country in its foundations.”

What kind of truth could affect our nation in such a powerful and negative way? Hardly the official version with the addict Christer Pettersson in the lead.

Threats are often subtle, but those who are threatened should take the plunge. The “signs” that he was unwanted in Sweden and that there was a real threat image directed at him were clearly clear. The murder of Olof Palme and the Estonia disaster are Swedish affairs and the official versions should not be disrupted, is an interpretation of these “signs”.

YouTube has also closed down Dammegård’s official channel. Google, which in 2018 showed around 1.8 million hits, is now down to about 78,000, despite Ole constantly making new videos, a total of between 500-1000 international interviews.
Someone calls and stops the lecture

Johnny says that in May 2019 he rented a room at IOGT-NTOs in Karlstad for one of Dammegård’s lectures.

“The day before, Yrsa Häggström (the host / organizer) calls and says that the IOGT board in Stockholm had called her friend who runs the room, and said that they are not allowed to rent to Ole Dammegård.”

IOGT’s motivation was:

“He is a controversial speaker”.

The same words also went out on Radio P4 Värmland:

“Controversial speakers have been stopped from speaking in Karlstad”.

Another example is from August 27, 2019 when Ole would give lectures in a school in Blunkeflostrand in Skåne. The host had told the headmaster about Ole and had been completely transparent about what he was going to talk about.

“No problem. It seems interesting, of course, ”said the headmaster.

On the same day, the headmaster called and said that he had received a telephone call and that he could not rent out the premises. “He refused to tell who called,” says Johnny, who suspects the Expo, with the reservation that: “we have no concrete evidence.” However, it is clear that someone is calling and partially succeeds in stopping the lectures.

Johnny “Cash” says that he must be prepared for Dammegård’s lecture to be stopped at the last minute and that he must have a plan B so that the lectures are kept in an alternative room. Despite the setbacks, the tours with Dammegård are often great successes with sold out places.

Johnny says that one solution to successfully delivering the talks is to deliver the talks to private individuals. He tells:

“We go with my camper and keep the talks at the hosts’ home. We have everything with us. ”…“ The hosts organize at least 25 people and fix coffee and coffee for the break ”.

Facebook is also part of the silence of Dammegård. Johnny writes to NewsVoice:

“I can’t promote Ole Dammegård on Facebook anymore, they shut down my pages after just a couple of posts in groups. Is on my 6th page now ”.

During October, Ole Dammgård will be touring in Scandinavia. The schedule for upcoming visits to different cities can be found on Dammegård’s website. A lecture will be held in Stockholm on October 13 and the signatory will be in place.

 

For the original text, please click here

NOTERAT. Okända uppringare försöker och lyckas stoppa Ole Dammegårds föredrag medan Facebook stänger ned sidor som marknadsför föredragen. Det säger Johnny “Cash” Smith som arrangerar Dammegårds turnéer. Trots motståndet blir turnéerna framgångar. Inom kort kommer Dammegård tillbaka till Sverige.

Ole Dammegård har vuxit till att bli en av Västvärldens mest eftertraktade föredragshållare. Dammegård har belönats med “Prague Peace Prize” och han talar om statsterrorism, skuggregeringar och om dödspatruller som eliminerar hot mot makteliters agendor.

Dammegård började runt 1980 med att undersöka morden på John F. Kennedy, Martin Luther King och Robert F. Kenndy, vilket senare ledde till Olof Palme-fallet och Estoniakatastrofen. Under detta ytterst tidskrävande arbete framkom mycket allvarlig information om hur samhället styrs.

Dammegård menar att terrordåden ute i världen sällan tyder på ett religiöst motiverat våld. Istället handlar det oftast om statsterrorism. Han säger att skrämmas är en mycket gammal princip som använts genom historien för att få kontroll över befolkningar. Resultatet av skapad terror och “false flags” är att medborgarna av ren rädsla därför både begär och accepterar ökad kontroll i samhället.

Subtila hot

Med tanke på Dammegårds inflytande genom sina böcker och föredrag är det inte konstigt att han bjuds på motstånd. När NewsVoice träffade Dammegård i Stockholm 2015 berättade han om en av orsakerna till att han valde att lämna Sverige handlade om att två av hans nära vänner bland de så kallade privatspanarna dog under mystiska omständigheter. Han fick även ett oönskat och obehagligt hembesök.

Tecknen på att han var oönskad i Sverige och att det fanns en verklig hotbild riktad mot honom var sammantaget tydliga. Mordet på Olof Palme och Estoniakatastrofen är svenska angelägenheter och de officiella versionerna ska inte rubbas, är en tolkning av dessa “tecken”, eller som Palmemordets förste spaningsledare Hans Holmér sa strax efter det påstådda mordet:

”Om den verkliga sanningen någonsin kommer fram, kommer den att skaka landet i dess grundvalar”.

Vilken sorts sanning skulle kunna påverka vår nation på ett så kraftfullt och negativt sätt? Knappast den officiella versionen med missbrukaren Christer Pettersson i spetsen.

Hotelser är ofta subtila, men den som är hotad ska fatta vinken. “Tecknen” på att han var oönskad i Sverige och att det fanns en verklig hotbild riktad mot honom var sammantaget tydliga. Mordet på Olof Palme och Estoniakatastrofen är svenska angelägenheter och de officiella versionerna ska inte rubbas, är en tolkning av dessa “tecken”.

Även YouTube har stängt ner Dammegårds officiella kanal. Google som 2018 uppvisade runt 1,8 miljoner träffar är numera är nere på c:a 78,000, trots att Ole hela tiden gör nya videos, sammanlagt mellan 500-1000 internationella intervjuer.

Någon ringer och stoppar föredragen

Johnny berättar att han i maj 2019 hyrde lokal hos IOGT-NTOs i Karlstad för ett av Dammegårds föredrag.

“Dagen innan ringer Yrsa Häggström (värden/arrangören) och säger att IOGTs styrelse i Stockholm hade ringt hennes väninna som sköter lokalen, och sagt att de inte får hyra ut till Ole Dammegård.”

IOGT:s motivation löd:

“Han är en kontroversiell talare”.

Samma ord gick även ut på Radio P4 Värmland:

“Kontroversiell talare har blivit stoppad från att tala i Karlstad”.

Ett annat exempel är från den 27 augusti 2019 då Ole skulle hålla föredrag i en skola i Blunkeflostrand i Skåne. Värden hade berättat för rektorn om Ole och varit helt transparent om vad han skulle prata om.

“Inga problem. Det verkar ju vara intressant det här”, sa rektorn.

Samma dag ringde rektorn och sa att han fått ett telefonsamtal och att han inte kan hyra ut lokalen. “Han vägrade att berätta vem som ringt”, säger Johnny, som misstänker Expo, med reservationen att: “vi har inga konkreta bevis”. Klart är dock att någon ringer och delvis lyckas stoppa föredragen.

Johnny “Cash” säger att han måste vara beredd på att Dammegårds föredrag stoppas i sista minut och att han måste han måste ha en plan B så att föredragen an hållas i en alternativ lokal. Trots motgångarna blir turnéerna med Dammegård ofta stora framgångar med utsålda platser.

Johnny berättar att en lösning på att lyckas genomföra föredragen är att leverera föredragen hem till privatpersoner. Han berättar:

“Vi åker med min husbil och håller föredragen hemma hos värdarna. Vi har allt med oss.” … “Värdarna ordnar minst 25 personer och fixar kaffe och fika för pausen”.

Även Facebook är en del av tystandet av Dammegård. Johnny skriver till NewsVoice:

“Jag kan inte promota Ole Dammegård på Facebook längre, de stänger ner mina sidor efter bara ett par postningar i grupper. Är inne på min 6:e sida nu”.

Under oktober turnerar Ole Dammgård i Skandinavien. Schemat för kommande besök i olika städer finns på Dammegårds hemsida. Ett föredrag hålls i Stockholm den 13 oktober och undertecknad ska vara på plats.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Original Article

Please take a moment to support Ole on Patreon!